Zaproszenie do udziału w spotkaniu regionalnym w Poznaniu dotyczącym inauguracji prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 oraz 2012 roku wynosił około 24 miesiące, aktualnie prace należy podjąć niezwłocznie. Tym bardziej, że nowy dokument jest niezbędny dla przygotowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla pespektywy finansowej po 2020 roku.

Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. Tradycyjnie, w różnych miejscach Wielkopolski, przed przyjęciem ich przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, odbywały się konferencje, zarówno regionalna, jak i dotyczące mniejszych obszarów.

Doceniając znaczenie dialogu, w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku pragniemy rozszerzyć dyskusję i rozpocząć ją już na etapie diagnostycznym, nie czekając na formalne procedowanie nad projektem tego dokumentu. Jesteśmy przekonani, że obraz Wielkopolski, jej potencjałów i ograniczeń, sytuacja w różnych częściach regionu, to nie tylko wynik badań, lecz także, co jest bardzo ważne, obraz oczekiwań i ocen, które nie zawsze można opisać parametrami statystycznymi.

Zapraszamy Państwa na cykl dyskusji diagnostycznych, które planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Będzie to seria spotkań, regionalne w Poznaniu oraz poświęcone poszczególnym częściom naszego województwa – subregionalne: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i ponownie w Poznaniu. Obszarem zainteresowania spotkania regionalnego będzie całe województwo, zaś w przypadku spotkań subregionalnych poszczególne jego części. W ramach kolejnych spotkań, oprócz własnych prezentacji dotyczących naszej wiedzy o Wielkopolsce, informacji o kluczowych założeniach strategii, treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa, poprosimy Państwa o aktywny udział w dyskusji oraz wyrażenia własnych poglądów (również w ramach indywidualnych prezentacji).

Inauguracja debaty na temat rozwoju Wielkopolski nastąpi w ramach spotkania regionalnego, które odbędzie się 23 maja br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w godz. 11:30-15:30). Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu regionalnym w Poznaniu należy dokonywać w terminie do 17 maja br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-regionalne-w-poznaniu.

Ponadto w ramach osobnych ogłoszeń będziemy informowali Państwa i zapraszali do udziału w spotkaniach subregionalnych, z których pierwsze już 24 maja odbędzie się w Koninie. Zgodnie z przyjętymi założeniami podział na poszczególne części województwa jest umowny, a dla potrzeb organizacyjnych oparty został o granice powiatów (zgodnie z poniższą mapą). Należy jednak podkreślić, iż uwzględniamy oczywiście możliwość zgłaszania się zainteresowanych do spotkań zaplanowanych również w innych miastach subregionalnych – szczegóły dotyczące kolejnych spotkań zamieszczane będą sukcesywnie na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

Poniżej prezentujemy ramowy harmonogram cyklu spotkań:

  • 23 maja 2018 roku – spotkanie regionalne w Poznaniu,
  • 24 maja 2018 roku – spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia),
  • 4 czerwca 2018 roku – spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna),
  • 11 czerwca 2018 roku – spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa),
  • 21 czerwca 2018 roku – spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna),
  • 22 czerwca 2018 roku – spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia).

MAPA_spotkan

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w debacie nt. rozwoju regionu. Jesteśmy przekonani, że rozmowa z Państwem już na tym etapie prac wzbogaci naszą wiedzę o regionie i lepiej ukierunkuje prace nad przyszłą strategią rozwoju. Stanowić będzie również bardzo istotny element dla kolejnych spotkań zaplanowanych na kolejny rok, związanych z dyskusją nad treścią gotowego projektu strategii.

 

 Pliki do pobrania:

 Program spotkania regionalnego w Poznaniu