Zgodnie z założeniami jednym z podstawowych celów funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) jest wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem polityk. W krótkim czasie pozwoli to na poprawę koordynacji monitorowania polityk z uwzględnieniem poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego (również wśród jednostek wyspecjalizowanych tematycznie), w wyniku czego nastąpi zwiększenie efektywności prowadzonej działalności badawczej. Funkcjonowanie WROT umożliwi tym sposobem uporządkowanie bazy wiedzy o regionie, również poprzez wyeliminowanie pojawiających się wcześniej możliwości dublowania przygotowywanych analiz.

W tym zakresie współpraca prowadzona przez WROT przebiega na kilku płaszczyznach, w tym m.in. na linii: WROT-KOT (Krajowe Obserwatorium Terytorialne), WROT-ROTy (regionalne obserwatoria terytorialne) innych województw, WROT-departamenty i biura UMWW oraz WSJO (wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne), WROT-JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) szczebla lokalnego z obszaru Wielkopolski, a także WROT-pozostałe jednostki.

mikserDocelowy system współpracy Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

Współpraca WROT – KOT

Zakres współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym obejmuje wymianę wiedzy, informacji nt. monitorowania rozwoju, w tym dotyczących przygotowanych badań i analiz, oraz dzielenie się doświadczeniami. Umożliwia to m.in. udział przedstawicieli WROT w różnego rodzaju konferencjach i warsztatach organizowanych przez KOT, podczas których:

 • prezentowane są wyniki ekspertyz opracowanych przez i na zlecenie KOT, a także wybrane wyniki badań zaproszonych województw,
 • omawiana i uzgadniana jest metodologia różnego rodzaju badań planowanych do przygotowania na zlecenie KOT,
 • analizuje się najnowsze aktualności z zakresu polityki regionalnej,
 • dyskutuje się nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i wyzwań rozwojowych dla kraju i poszczególnych regionów,
 • następuje wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania polityk publicznych.

Ważnym elementem współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym jest również przygotowywanie przez regiony wkładów merytorycznych do ekspertyz, których opracowanie koordynowane jest   przez KOT. 

Współpraca WROT – ROTy innych województw

Aktywny udział w sieci współpracy ROTów wszystkich województw związany jest z uczestnictwem przedstawicieli WROT w spotkaniach roboczych, warsztatach i konferencjach organizowanych przez poszczególne regiony (w tym również przez Wielkopolskę). Podczas tego typu wydarzeń:

 • następuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących monitorowania polityk publicznych w województwach (w tym w kwestiach pozyskiwania i wykorzystywania danych),
 • odbywają się wszelkiego rodzaju dyskusje na temat systemu i kierunków monitorowania rozwoju województw,
 • podejmowane są próby tworzenia koncepcji współdziałania ROTów,
 • omawiane są badania i ekspertyzy przygotowywane przez wybrane województwa,
 • podejmowana jest współpraca z partnerami zewnętrznymi,
 • analizowane są możliwości dalszego finansowania działalności ROTów.

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku podejmowane są ponadto działania związane z zacieśnieniem współpracy ROTów z województw wchodzących w skład inicjatywy, tj.: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W gronie tym podejmuje się działania związane m.in. z kwestiami monitorowania strategii oraz stopnia realizacji jej projektów priorytetowych, analizą możliwości realizacji opracowań we współpracy kilku regionów, a także analizowane i konsultowane są plany badawcze poszczególnych obserwatoriów.

Współpraca WROT – departamenty i biura UMWW oraz WSJO

Ideą, jaka przyświeca podjęciu współpracy w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem jednostek podległych, jest realizacja działań związanych z budową  systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim. Jest to szczególnie istotnie w kontekście funkcjonowania różnego rodzaju obserwatoriów monitorujących wybrane aspekty polityk publicznych (m.in. Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu, Obserwatorium Innowacji Departamentu Gospodarki UMWW), a także trwających równolegle prac nad stworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW, wykorzystującego bazy danych przestrzennych). Osiągnięcie efektu synergii w szeroko rozumianym procesie monitorowania jest warunkiem niezbędnym dla efektywnego zarządzania regionem (w tym dla programowania strategicznego). W tym kontekście koniecznym dla usprawnienia administracji i realizacji sformułowanych wyżej celów jest m.in.:

 • analiza potencjałów w zakresie posiadanej wiedzy oraz możliwości jej wymiany między WROT a poszczególnymi departamentami i biurami UMWW oraz WSJO,
 • identyfikacja potrzeb partnerów WROT w zakresie planowania rozwoju,
 • określenie modelu współpracy w ramach realizacji zadań związanych z planowaniem rozwoju Wielkopolski,
 • stworzenie bazy kontaktowej osób/jednostek zajmujących się monitorowaniem rozwoju województwa w różnym zakresie tematycznym i przestrzennym,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji badań regionalnych z różnego rodzaju zakresów tematycznych, dotyczących Wielkopolski (w tym przygotowanych na zlecenie poszczególnych jednostek Województwa Wielkopolskiego),
 • uporządkowanie systemu dokumentów strategicznych i operacyjnych poziomu regionalnego.

Współpraca WROT – JST szczebla lokalnego z obszaru Wielkopolski

Zgodnie z założeniami funkcjonowania WROT kluczową rolę w projektowanym systemie monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce powinny odgrywać również władze samorządowe szczebla powiatowego (w tym miasta na prawach powiatu) i gminnego. Od ścisłej współpracy komórek monitorujących rozwój poszczególnych wielkopolskich JST z jednostkami zajmujących się monitorowaniem polityk na poziomie województwa zależy skuteczność realizowanej polityki rozwoju. Ważne w tym zakresie wydają się być: integracja wszelkich baz danych będących w zasobach partnerów oraz współdziałanie w ramach przygotowywanych siłami własnymi, bądź zlecanych przez WROT różnego rodzaju badań i ekspertyz.

Pierwszym krokiem na drodze ku wdrożeniu tak ambitnych celów stały się organizowane przez WROT w dniach 9-10 lipca. br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie warsztaty dla przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, których celem było m.in.:

 •  zdiagnozowanie sytuacji w zakresie monitorowania polityk publicznych w regionie,
 • próba wypracowania wspólnych mechanizmów współpracy w ramach tworzonego systemu WROT,
 • podniesienie kompetencji w zakresie zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych o regionie,
 • stworzenie bazy kontaktów osób/jednostek zajmujących się monitorowaniem rozwoju województwa w różnym zakresie tematycznym i przestrzennym.

Współpraca WROT – pozostałe jednostki

W początkowym okresie funkcjonowania WROT szczególny nacisk położono na nawiązanie ścisłej współpracy z sektorem nauki. W tym zakresie podjęto działania umożliwiające wykorzystanie dorobku naukowego przedstawicieli kluczowych instytutów poznańskich uczelni, zajmujących się tematyką rozwoju regionalnego. Efektem tej współpracy była realizacja pierwszych ekspertyz na zlecenie WROT oraz wsparcie merytoryczne Obserwatorium w ramach przygotowań do organizacji konferencji inaugurującej funkcjonowanie WROT oraz warsztatów poświęconych budowie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim.

Ważnym elementem okazało się również nawiązanie współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu – instytucją stanowiącą doskonałe źródło wszelkiego rodzaju danych statystycznych i opracowań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionu. Niezwykle istotną, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb obserwatorium w zakresie monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego, okazały się możliwości wykorzystania narzędzia STRATEG, czemu posłużyła współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym.

W ramach istniejących założeń funkcjonowania Obserwatorium w dalszej perspektywie planuje się zacieśnianie nawiązanej już współpracy, jak również jej poszerzanie o instytucje posiadającymi użyteczne dla prac WROT bazy danych, a także analizy i opracowania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, w tym m.in. z:

 • jednostkami publicznymi posiadającymi bazy wiedzy (np. Służba Celna, Izba Skarbowa, RIO, NBP itp.),
 • sektorem prywatnym (+ IOBy),
 • organizacjami pozarządowymi,
 • centrami badań opinii społecznej,
 • innymi podmiotami realizującymi badania dotyczące rozwoju województwa.