Warsztaty Sieci WROT

W dniach 21–22 listopada br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty pn. „Monitorowanie polityk publicznych w Wielkopolsce w kontekście prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa oraz wsparcia zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za różne aspekty monitorowania i planowania rozwoju województwa wielkopolskiego.

Tematyka spotkania skupiała się wokół najważniejszego dokumentu strategicznego regionu – Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, a dokładniej kierunków prac nad jego zmianami. Warsztaty były okazją do przybliżenia dotychczasowej i planowanej działalności badawczej jednostek tworzących Sieć WROT oraz zidentyfikowania potrzeb informacyjnych z punktu widzenia polityk rozwojowych i ich monitorowania, w tym potrzeb podjęcia badań regionalnych o charakterze horyzontalnym (przekrojowym), które można wykorzystać w pracach nad przygotowaniem Strategii rozwoju województwa.

Podczas spotkania poruszono także temat, kluczowych dla rozwoju regionu, inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – przedstawiono wyniki dotychczas zrealizowanych badań dotyczących inteligentnych specjalizacji (w kontekście ich wpływu na rynek pracy) i plany przyszłych badań oraz zasygnalizowano potrzebę podjęcia działań na rzecz zwiększenia zintegrowania ich monitorowania.  

Ważnym elementem warsztatów była także kwestia wzmacniania współpracy w ramach Sieci WROT, w tym opracowywania wspólnych badań. W tej części spotkania, poza podsumowaniem dotychczasowych efektów współpracy, zidentyfikowano najważniejsze jej problemy oraz wskazano rozwiązania, które można wdrożyć w celu usprawnienia dalszej współpracy jednostek funkcjonujących w ramach Sieci WROT.

Szczegółowy program warsztatów do pobrania [tutaj].