Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Rzeszowie

W dniach 24-26 września br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Wydarzenie miało charakter warsztatów, w których, oprócz członków ROT-ów z różnych województw, udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (w tym Krajowego Obserwatorium Terytorialnego) oraz innych instytucji zaangażowanych w proces monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i regionalnym (przede wszystkim w województwie podkarpackim). Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Podczas warsztatów poruszono m.in. kwestie doświadczeń poszczególnych jednostek w zakresie prowadzenia badań i ekspertyz oraz pozyskiwania danych o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionów. Przedstawiciele Podkarpacia zaprezentowali m.in. wyniki zleconych przez swoje Obserwatorium badań związanych z jakością życia w województwie podkarpackim oraz analizą handlu zagranicznego, a także przybliżyli specjalizacje regionalne tego obszaru, jakimi są m.in. sektor lotniczy oraz jakość życia. Ważne z punktu widzenia prezentacji tworzonej przez Podkarpacki ROT sieci współpracy, były wystąpienia przedstawicieli Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Istotnym elementem warsztatów była również debata nad sprawami związanymi z przyszłością systemu obserwatoriów terytorialnych: omówiono kolejne etapy współpracy na linii ROT-y KOT, podniesiono kwestię finansowania obserwatoriów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a także zaangażowania regionalnych obserwatoriów w proces monitorowania strategii makroregionalnych (w przypadku Wielkopolski monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku). W ramach części merytorycznej warsztatów Przedstawiciel Krajowego Obserwatorium Terytorialnego omówił raport z badania wykonanego przez KOT przy współpracy z ROT-ami, tj. Przegląd Regionalny 2013, a także Raport 10 lat członkostwa Polski w UE. Spotkanie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania osiągnięć poszczególnych ROT-ów oraz do zapoznania się z planami badawczymi poszczególnych województw.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w ramach projektu pn. “Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.