Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

Strategie ponadregionalne realizowane w Polsce stanowią element krajowego systemu zarządzania rozwojem i są przejawem rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, wykraczając poza administracyjnie wyznaczone granice województw. Koncentrują się na identyfikacji wspólnych potencjałów i wyzwań oraz wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie planowania przedsięwzięć na określonym obszarze.

Niniejsza publikacja zawiera informacje o inicjatywach i programach wskazanych w strategiach ponadregionalnych, m.in. instrumencie Łącząc Europę, programach Horyzont 2020, COSME, Erasmus+ czy Kreatywna Europa. W związku z silnym ukierunkowaniem strategii ponadregionalnych na wspólne przedsięwzięcia ponad granicami województw oraz wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami je realizującymi, w niniejszym materiale opisano również programy transnarodowe i międzyregionalne, realizowane w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), nastawione na wzmocnienie efektu współpracy, uczenie się i wymianę doświadczeń. Zawarto w nim również odnośniki do stron dedykowanych poszczególnym programom transgranicznym, realizowanym w perspektywie 2014-2020.

Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne