Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022.

Publikacja stanowi kolejną edycję (po wydaniach w latach 2017 i 2019) pogłębionej analizy dotyczącej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów regionu w odniesieniu do innych jednostek szczebla regionalnego (NUTS 2) funkcjonujących w wymiarach krajowym i europejskim. Raport ten stanowi uzupełnienie cyklu publikacji, poświęconych kompleksowej Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego (2015 i 2019) oraz Analizie zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego (2015, 2018, 2022).

W analizie podjęto próbę zobrazowania pozycji regionu w kontekście zróżnicowanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i trendów obserwowanych zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem analizy jest próba określenia wielokryterialnego zróżnicowania Polski i na tym tle wskazania pozycji województwa wielkopolskiego w istniejącej strukturze.