Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Zespół WROT raportem pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016. Opracowanie stanowi pogłębioną analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski, przeprowadzoną w odniesieniu do pozostałych regionów (NUTS 2) funkcjonujących zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim.

Głównym celem raportu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji województwa wielkopolskiego w trzech podstawowych aspektach rozwoju: przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeb zarządzania strategicznego regionem.

Opracowanie bazuje na najbardziej aktualnych (dostępnych) danych, pochodzących zarówno ze źródeł wtórnych (różnego rodzaju opracowań, rankingów itp.), jak i pierwotnych (statystyki publicznej krajowej – BDL GUS i wspólnotowej – EUROSTAT), co niewątpliwie podnosi jego wartość informacyjną. Zakres tematyczny przeprowadzonych w nim analiz oraz wykorzystana metodyka w dużym stopniu nawiązują do dwóch wcześniejszych opracowań własnych WROT, ukazujących zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski pod względem poziomu rozwoju, tj. Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015.

Raport składa się z pięciu części. W dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiono krótki, jakościowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie oraz ukazano pozycję jaką zajmowała Wielkopolska w rankingach sporządzanych przez różnego rodzaju podmioty i instytucje. Dwie kolejne części koncentrują się na ukazaniu sytuacji województwa na tle pozostałych regionów – regionów Unii Europejskiej oraz Polski (pod względem rożnych aspektów rozwoju). Zwieńczenie opracowania (część piąta) stanowi syntetyczna wielowymiarowa ocena poziomu rozwoju Wielkopolski z odniesieniem do sytuacji występującej pod tym względem w pozostałych polskich regionach. Pozwoliła ona nie tylko na stworzenie rankingów rozwoju województw (ogólnego i cząstkowych – sporządzonych dla poszczególnych obszarów rozwoju), lecz także na przeprowadzenie analizy pozwalającej zidentyfikować grupy regionów podobnych.

 

Plik do pobrania:

OKLADKA_POZYCJA_KONKURENCYJNA PDFPozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016