Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zostało utworzone decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego pod koniec 2013 roku (na mocy Uchwały Nr 3990/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: powołania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego). Podstawową misją funkcjonowania jednostki jest gromadzenie i dostarczenie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, niezbędnych dla podejmowania decyzji dotyczących kształtu i kierunków prowadzonej polityki rozwoju.

Decyzja o powstaniu WROT jest następstwem dotychczasowej sytuacji w zakresie monitorowania polityk województwa wielkopolskiego. Stan istniejącego systemu nie pozwalał na pełne zaspokojenie potrzeb Województwa w zakresie gromadzenia i pełnego wykorzystywania informacji w procesie decyzyjnym. Województwo nie posiadało komórki, która kompleksowo monitorowałaby polityki publiczne, inicjując jednocześnie sieć współpracy jednostek zajmujących się różnymi aspektami monitorowania (wyspecjalizowanych tematycznie). Wobec coraz większego zapotrzebowania władz samorządowych na dostarczanie kompleksowych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji prorozwojowych, występowała potrzeba powołania jednostki, która pełniłaby rolę koordynatora współpracy między różnymi podmiotami gromadzącymi i analizującymi dane w regionie, prowadząc własną, uzupełniającą działalność analityczno-badawczą.

Realizując potrzeby udoskonalenia systemu monitorowania, a także mając na uwadze obowiązujące standardy w tym zakresie określone w KSRR 2010-2020, powołano Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, którego zakres kompetencji skupia się na kompleksowym monitorowaniu polityk publicznych oraz inicjacji współpracy w ramach funkcjonującego w regionie systemu monitorowania.

CEL GŁÓWNY WROT

Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wzmocnienie zdolności analityczno-badawczych w ramach monitorowania polityk publicznych,
2. Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem polityk,
3. Współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie realizacji badań na podstawie metodologii KOT,
4. Popularyzacja i promocja efektów monitorowania polityk publicznych w regionie.

ZADANIA

Prace prowadzone przez WROT polegają w szczególności na zbieraniu, gromadzeniu oraz analizie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu terytorialnym. W tym celu prowadzone są różnego rodzaju bazy danych oraz przygotowywane w oparciu o własny potencjał, bądź zlecane zewnętrznym wykonawcom, ekspertyzy, analizy i inne opracowania (realizowane również w ramach współpracy z departamentami, biurami oraz innymi jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego). Prace WROT obejmują także m.in. przygotowanie kompleksowej Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego oraz oceny stopnia osiągania celów strategii rozwoju województwa. WROT bierze również udział w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, a także analizuje zakres i efekty interwencji różnych programów realizowanych w regionie. Tak prowadzone prace analityczne i badawcze są podstawą wsparcia bieżących procesów decyzyjnych oraz długofalowych działań samorządów w obszarze polityki rozwoju regionu.

GRUPY DOCELOWE

Głównym odbiorcą prac Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w tym przede wszystkim Departament Polityki Regionalnej oraz pozostałe Departamenty i Biura UMWW, a także wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Do uzupełniających grup docelowych, z którymi tworzy sieci współpracy, należą komórki zajmujące się monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym (JST szczebla powiatowego i gminnego). Inne podmioty, z którymi w dalszej perspektywie planowana jest ścisła współpraca, to regionalne obserwatoria terytorialne innych województw (w tym w szczególności ROT-y Polski Zachodniej) oraz Krajowe Obserwatorium Terytorialne, z którymi aktualnie następuje wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, w tym opracowań zleconych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Współpraca WROT-u obejmuje również sektor nauki, inne obserwatoria monitorujące polityki publiczne w regionie, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Główny Urząd Statystyczny, jednostki publiczne posiadające bazy wiedzy, sektor prywatny, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, centra badań opinii społecznej i inne podmioty realizujące badania dotyczące rozwoju województwa.

schemat monitorowania rozwojuSchemat funkcjonowania sieci KOT-ROT w Polsce

FINANSOWANIE WROT

Istotnym czynnikiem umożliwiającym rzeczywiste funkcjonowanie Obserwatorium stało się pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania jakim jest Europejski Fundusz Społeczny. Od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku działalność WROT finansowana była w ramach realizacji projektu pn. “Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt ten stał się również źródłem finansowania powstania niniejszej strony internetowej.

Listownik

Aktualnie, tj. od 1 października 2015 roku, finansowanie działalności Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.