Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

Prezentowane opracowanie pt. “Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, które powstało w 2015 roku, jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych Wielkopolski. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy do wykorzystania w różnego rodzaju opracowaniach analitycznych z zakresu badań trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, które zostały ujęte w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

Przedstawione opracowanie traktować należy w szczególności jako wstępny element podjętych prac związanych z monitorowaniem realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Zakres diagnozy obejmuje szczegółową charakterystykę województwa wielkopolskiego w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień wymagających monitorowania w procesie planowania rozwoju regionu, zarówno w aspekcie przestrzennym, społecznym, jak i gospodarczym. Prezentowane założenia stanowią z jednej strony bardzo rozbudowaną bazę podstawowej wiedzy o regionie, ale również punkt wyjścia i źródło inspiracji do szerszych badań i analiz na temat rozwoju Wielkopolski.

 

Plik do pobrania:

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej z 2015 r. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015