Warsztaty WROT pn. "Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)"

Budowaniu sieci współpracy z WROT zostały poświęcone dwa warsztaty zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej UMWW dla przedstawicieli departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (8-9 lipca) oraz dla przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu (9-10 lipca).

Celem zorganizowanych warsztatów, które odbyły się w dniach 8-10 lipca w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, było nawiązanie ścisłej współpracy analitycznej między Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym oraz przedstawicielami departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielami powiatów i miast na prawach powiatu. Przedmiotem dwóch dwudniowych spotkań (osobnego dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i osobnego dla powiatów) było m.in.:

  • zapoznanie uczestników z koncepcją tworzonego systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim,
  • przedstawienie założeń wdrażania projektu “Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w części dotyczącej tworzenia bazy danych/wiedzy o rozwoju regionu,
  • prezentacja dotychczasowych efektów funkcjonowania WROT,
  • ukazanie roli tworzenia sieci współpracy w osiąganiu efektu synergii w procesie monitorowania polityk publicznych,
  • dyskusja nt. aktualnych potrzeb i wyzwań w zakresie planowania rozwoju regionu/powiatu oraz porządkowania systemu dokumentów strategicznych,
  • analiza potencjałów w zakresie posiadanej wiedzy oraz możliwości jej wymiany między WROT a poszczególnymi jednostkami uczestniczącymi w spotkaniu.

W cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem warsztatach, w charakterze ekspertów WROT, udział wzięli również przedstawiciele środowiska naukowego: prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski), dr Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), a także Pan Artur Owczarkowski,   który reprezentował Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Przeprowadzone warsztaty pozwoliły m.in. na zdiagnozowanie sytuacji w zakresie monitorowania polityk publicznych w regionie. Stanowiły swoistą próbę wypracowania wspólnych mechanizmów współpracy w ramach tworzonego systemu monitorowania, czego symptomem była owocna dyskusja, szczególnie w części dotyczącej departamentów   i biur UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wartością dodaną warsztatów było ponadto podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych o regionie, a także stworzenie bazy kontaktów osób zajmujących się monitorowaniem rozwoju regionu w różnym zakresie tematycznym i przestrzennym.

Wydaje się, iż podjęta w trakcie spotkań dyskusja będzie zapowiedzią jeszcze ściślejszej współpracy w przyszłości, czego następstwem powinna być trwała poprawa jakości monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce.

Pliki do pobrania:

PDF Program warsztatów dla departamentów WROT
PDF Program warsztatów dla powiatów WROT

Galeria z wydarzenia: