PDFMiasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu
PDFRozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie
PDFPrzemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?
MROW_okladka PDFZróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski oraz ich pozycja na tle obszarów wiejskich kraju
SI PDFRozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
OKLADKA_TER INWEST PDFDostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim
PDFAnaliza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego
PDFOrganizacja przestrzenna i funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie wielkopolskim
PDFDiagnoza rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim
PDFPolityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego
 [Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim PDFDiagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim
PDF Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju
PDFAnaliza finansów samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim na poziomie gmin i powiatów w latach 2010-2012
PDFWpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego


PDFZałącznik do ekspertyzy

PDFOrganizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim
PDF Analiza potencjałów i kierunków wykorzystywania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski
PDFWyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy