Klastry w województwie wielkopolskim 2020 (wersja wstępna)PDF
Okładka ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej WROT). Autor: Krzysztof Hajder. Tytuł: WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY. Okładka podzielona jest na 4 poziome prostokątne części. Pierwsza górna część o zielonym tle zawiera autora oraz tytuł. Druga część zawiera obrazy w niebieskim filtrze nawiązujące do tytułu oraz logotyp WROT i pomarańczowy obszar województwa wielkopolskiego. Trzecia część na białym tle zawiera zestaw czterech logotypów wymagany w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Część czwarta na zielonym tle zawiera miesiąc i rok wydania: lipiec 2020. PDFWyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy
PDFMiasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu
PDFRozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie
PDFPrzemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?
MROW_okladka PDFZróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski oraz ich pozycja na tle obszarów wiejskich kraju
SI PDFRozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
OKLADKA_TER INWEST PDFDostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim
PDFAnaliza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego
PDFOrganizacja przestrzenna i funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie wielkopolskim
PDFDiagnoza rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim
PDFPolityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego
 [Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim PDFDiagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim
PDF Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju
PDFAnaliza finansów samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim na poziomie gmin i powiatów w latach 2010-2012
PDFWpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego


PDFZałącznik do ekspertyzy

PDFOrganizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim
PDF Analiza potencjałów i kierunków wykorzystywania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski
PDFWyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy