Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego wraz z oceną konwergencji rozwoju poszczególnych jej obszarów w porównaniu do sytuacji w Polsce

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim 2020  

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Klastry w województwie wielkopolskim 2020  

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Okładka ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej WROT). Autor: Krzysztof Hajder. Tytuł: WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY. Okładka podzielona jest na 4 poziome prostokątne części. Pierwsza górna część o zielonym tle zawiera autora oraz tytuł. Druga część zawiera obrazy w niebieskim filtrze nawiązujące do tytułu oraz logotyp WROT i pomarańczowy obszar województwa wielkopolskiego. Trzecia część na białym tle zawiera zestaw czterech logotypów wymagany w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Część czwarta na zielonym tle zawiera miesiąc i rok wydania: lipiec 2020. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy
Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu
Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie
Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?
MROW_okladka Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski oraz ich pozycja na tle obszarów wiejskich kraju
SI Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
OKLADKA_TER INWEST Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim
Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego
Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie wielkopolskim
Diagnoza rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim
Polityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego
 [Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim
Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju
Analiza finansów samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim na poziomie gmin i powiatów w latach 2010-2012
Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego 

 

 

 

 

 


Załącznik do ekspertyzy

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim
Analiza potencjałów i kierunków wykorzystywania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski
Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy