Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalengo województwa wielkopolskiego 2015

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce do wykorzystania w codziennych pracach “Analizę zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” końcową wersję opracowania analitycznego przygotowywanego w ostatnich miesiącach przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Przedstawiona monografia to dokument, który prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym.

Przedmiotem opracowania jest próba ukazania zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski według stanu na 2014 rok, z uwzględnieniem podziału na powiaty (według nomenklatury statystycznej: NTS 4), a także określenia dynamiki obserwowanych zmian poszczególnych zjawisk w odniesieniu do lat wcześniejszych. Celem dokonanych w tym zakresie analiz jest charakterystyka poziomu zróżnicowania regionu na podstawie pogrupowanych wskaźników statystycznych według określonych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich układ tematyczny zbliżony jest do wspomnianej wyżej Diagnozy, co podkreśla uzupełniający charakter niniejszego opracowania.

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 składa się z dwóch części. Pierwszą, stanowi atlas zróżnicowania Wielkopolski. Opracowanie to jest szczególnie zasobne w analizy zaprezentowane w formie ilustracji. Prezentuje w sposób graficzny kluczowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego pogrupowane według przyjętych dziedzin rozwoju. Uwzględnia zarówno podejście statyczne (w postaci danych na mapach za 2014 rok, bądź ostatni możliwy rok analizy), jak i dynamiczne (dane na wykresach za okres lat 2007-2014, bądź węższy wynikający z ograniczeń w dostępie do danych). Druga cześć, stanowiąca istotne uzupełnienie dla atlasu, to analiza syntetyczna zróżnicowania wielkopolski w układzie powiatowym, której celem jest wyznaczenie poziomu rozwoju poszczególnych powiatów Wielkopolski i na tej podstawie określenie pewnych prawidłowości przestrzennych dotyczących rozwoju poszczególnych części regionu. Służy temu próba określenia rankingu wielkopolskich powiatów pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także wyznaczenia grup jednostek podobnych pod względem dostępnych w nich potencjałów.

W opracowaniu wykorzystano autorskie podejście do podziału administracyjnego województwa na powiaty. Ze względu na fakt, iż występowanie miast na prawach powiatu i otaczających je powiatów często zniekształca rzeczywisty obraz zróżnicowania Wielkopolski, uniemożliwiając prawidłową interpretację zaprezentowanych w tym układzie danych, dla potrzeb niniejszej analizy w czterech przypadkach dokonano połączenia określonych jednostek. Tak stało się w przypadku POZNANIA (połączenie miasta Poznań i powiatu poznańskiego), KALISZA (miasto Kalisz i powiat kaliski), KONINA (miasto Konin i powiat Koniński) oraz LESZNA (miasto Leszno oraz powiat leszczyński).

 

Plik do pobrania:

PDFAnaliza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015